• Her Tür ve Ölçekte Sayısal Halihazır Haritaların Üretilmesi ve Çizilmesi.
 • Topoğrafik Haritalar
 • Tematik Haritalar
 • Şeritvari Haritalar
 • Kadastral haritaları
 • Özel Amaçlı Haritalar
 • HES ve RES Enerji Haritaları
 • Plankote
 • Btimetrik Haritalar
 • Uydu Görüntüleri, Hava Fotoğrafı İşlenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Ortofoto –  TrueOrtofoto Üretimi
 • Sayısal Yüzey Modeli, Sayısal Arazi Modeli Üretimi ve Analizleri
 • Fotogrametrik Nokta Bulutu Üretimi
 • 3D Texture Model Üretimi
 • 3B Kent Modeli Üretimi
 • Her Tür ve Ölçekte Fotogrametrik Haritaların Sayısal Ortamda Üretilmesi ve Çizilmesi.
 • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
 • Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması ve Onayı
 • Tebligata Esas Evrakların Hazırlanması
 • Dava Dosyalarının Hazırlanması
 • Pazarlık Evraklarının Hazırlanması
 • Tescil Evraklarının Hazırlanması
 • Nazım İmar Planları, Mevzi İmar Planları ve Uygulama İmar Planları,
 • Parselasyon Planlarının Hazırlanması
 • 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde Uygulaması
 • Otoyol, Devlet Yolu ve İl Yolu projeleri
 • Kent İçi ve Anayol kavşak Tasarımları
 • Demir Yolu ve Raylı Sistem Projeleri
 • Tünel aplikasyon
 • Doğalgaz, İçmesuyu, Kanalizasyon, elektrik vb. tüm altyapı tesislerinin ölçülmesi, projelendirilmesi
 • Fizibilite
 • Güzergah etütlerinin yapılması
 • Sabit tesislerin belirlenmesi ve projelendirilmesi
 • Güzergah haritalarının yapılması
 • Gerekli görüş ve izinlerin alınması
 • Güzergaha ait Jeolojik ve araştırma mühendislik hizmetleri
 • ÇED Raporlarının hazırlanması
 • Boru hattı ve özel geçiş projelerinin yapılması
 • Kamulaştırma mühendislik hizmetleri
 • Toprak Derecelendirme Haritaları
 • Arazi Düzenleme Projeleri
 • Arazi Dağıtım İşlemleri
 • Yolların Düzenlenmesi
 • Drenaj Kanallarının Açılması
 • Menfezlerin Yapılması
 • Yeni Arazilerin Teslimi ve Tapu İşlemleri
 • Kadastro Yenileme Çalışmalarının Yapılması
 • Orman Kadastrosu Çalışmalarının Yapılması
 • Tesis Kadastrosu Çalışmalarının Yapılması
 • Kadastro Sayısallaştırma Çalışmalarının Yapılması
 • Tarım arazilerinin kıymet takdir bedellerinin belirlenmesi
 • Arsaların kıymet takdir bedellerinin belirlenmesi
 • Yapı ve Müştemilatlarının kıymet takdir değerlerinin belirlenmesi
 • Kıymet takdirine esas olacak verilerin toparlanarak raporlanması
 • Kamulaştırma güzergahında bulunan taşınmazların arazide aplike edilmesi.